Kontakt oss

Kontakt oss

Vi ønsker å høre fra deg, og vil kontakte deg så snart som mulig etter medlingen er sendt

First
Last

Angrerett

Alle forbrukere har krav på en angrerett. Fordi kunden ikke har sjanse til å se på produktet før de kjøper det på nett, er angrerettsreglene for netthandel forskjellig fra direktesalgs.

Angrerett

Når en forbruker handler varer eller tjenester på nettet har forbrukeren en lovbestemt rett til å angre på kjøpet innen 14 arbeidsdager. Forbruker har innenfor dette tidsrommet rett til å returnere varen uten å angi noen grunn, og uten å risikere noen straff for mislighold. Fristen vil tre i kraft når forbrukeren mottar kjøpt vare, eller for en tjeneste når kontrakten er inngått.

Returkostnadene som kommer av å påberope seg angreretten, skal forbrukeren betale.

Betaling ved retur

Dersom forbrukeren velger å benytte seg av angreretten, vil Leafshop betale beløpet uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra datoen da selger er varslet om forbrukerens beslutning. Den eneste kostnaden som kan pålegges forbrukeren når angreretten benyttes er den direkte kostnaden som påløper når varene blir sendt tilbake.

Garanti

Alle varer solgt på Leafshop har garanti som angitt i kjøpsloven

Vår nettbutikk: https://www.leafshop.no/
Organisasjonsnummer: 923338179

Frakt

1. Generelt

VI sender klimanøytrale- pakker med Posten Norge/Bring.

Normal frakt tid er 2-4 virkedager, avhengig av fraktmetode, størrelse på produkt og fraktsted.
Lengre frakt tid kan også forekomme ved andre uforutsette hendelser.

2. Fraktkostnader

Fraktkostnader beregnes under kassen basert på vekten og dimensjonene for varene i bestillingen.

3. Returer

Ved vanlig retur må kunden gi beskjed innen 14 dager etter varen er mottatt, og varene må returneres i originalemballasje og ubrukt (utenom testing).
Returfrakt betales på kundens bekostning og kunden vil bli pålagt å ordne egen frakt. Kunden vil vanligvis ikke bli refundert de originale fraktkostnadene. Grunnen til at vi i utgangspunktet ikke refunder frakt ved retur, er at vi ikke ønsker å bidra til unødvendig transport av varer. I tilfeller der man oppdager at varen ikke er som man forventet seg, vil vi åpne for å dekke fraktkostnad for kunde.
Refundering av varene vil skje innen 14 virkedager etter pakken er ankommet vårt lager.

Ved reklamasjon eller garanti må kunden gi beskjed innen rimelig tid
Kunden vil bli pålagt å forhåndsbetale returfrakten, men vil bli refundert.
Ved reklamasjon/garanti kan kunden velge a) få pengene igjen for varen, eller b) få erstatningsvare.

4. Overføringstid

Bestillinger sendes vanligvis innen 2 virkedager etter bekreftet bestilling.
Unntak gjelder helligdager.

5. Adresse

Det er kundens ansvar å sørge for at riktig leveringsadresse er oppgitt.
Dersom kunden har oppgitt feil adresse og en pakke blir sendt i retur til Leafshop, er det kunden som må betale for ny frakt.
Dersom Leafshopt har sendt til feil adresse, er det Leafshop som betaler ny frakt.

6. Skader under transitt

Dersom pakken er skadet under transitt er det i hovedsak fraktselskapets ansvar å erstatte varen(e).
Ved skade før transport, er det Leafshop sitt ansvar å erstatte varen(e).

Ved skader, ta kontakt med Leafshop så fort som mulig.

Vilkår for kjøp

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Bjørn Johansen, Stavanger, 99737723, organisasjonsnummer 923 338 179, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har motatt Varene

Angrerett

Ved salg ferske varer som mat og blomster gjelder ikke angre retten.

Kilde: forbukerrådet

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


Oppdag mer fra Leafshop

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.